Σχετικά με την αποχώρηση των Ενωμένων Πολιτών από τη συνεδρίαση της 29ης-1-2018

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΠΡΟΣ:
τον κ. Πρόεδρο και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου
Στην συνεδρίαση της 15-1-2018 κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος σε σχετική ερώτηση για την μελέτη «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ» ο κ. Δήμαρχος απάντησε ότι: « το έργο δεν εντάχθηκε διότι δεν ήταν ώριμη λόγω απουσίας εγκρίσεων από την αρχιτεκτονική επιτροπή και τις αρχαιολογικές υπηρεσίες. Έτσι μας έχουν πει οι τεχνικές υπηρεσίες, να τις φέρουμε εδώ να μας πουν». Στη συνέχεια είπε ότι του το έχουν πει και από το Υπουργείο.
Όταν τοποθετήθηκε ο κ. Μάριος Τζωρτζάκης ρώτησε τον κ. Δήμαρχο εάν υπάρχει έγγραφο από το Υπουργείο και απάντησε ο κ. Δήμαρχος ότι του το έχουν πει προφορικά.
Επειδή τα ανωτέρω ουδεμία σχέση έχουν με την αλήθεια (κάτι το οποίο συνηθίζει ο κ. Δήμαρχος) αναφερόμαστε στα κατωτέρω έγγραφα που αποδεικνύουν την ανακρίβεια των λεχθέντων από τον κ. Δήμαρχο και τα οποία βεβαίως υπάρχουν στις υπηρεσίες του Δήμου.
1. Το από 12-12-2011 με αρ. Πρωτ.4995 έγγραφο της Ε΄ Εφορίας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων με το οποίο κατ’ αρχήν δεν υπάρχει αντίρρηση για την έγκριση της τεχνικής έκθεσης της μελέτης του έργου. Μάλιστα στη συνέχεια αναφέρεται ότι σε περίπτωση ένταξης του έργου θα υπογραφεί πριν την έναρξη των εργασιών μνημόνιο συνεργασίας.
2. Το από 09-12-2011 με αρ. Πρωτ. 54180 έγγραφο του Δήμου Σπάρτης Διεύθυνση Πολεοδομίας προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Δήμου Σ πάρτης με το οποίο διαβιβάζεται ακριβές απόσπασμα του 44ου Πρακτικού της Επιτροπής Αρχιτεκτονικού και Πολεοδομικού Ελέγχου (ΕΠ.Α.Ε.) Νομού Λακωνίας της συνεδρίασης της 7-12-2011 καθώς και σειράς σχεδίων της εγκεκριμένης από το παραπάνω συλλογικό όργανο, με το οποίο πρακτικό εγκρίθηκε η ανωτέρω μελέτη.
3. Με το από 19-12-2011 με αρ. Πρωτ.2773 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού με το οποίο χορηγείται απαλλαγή από περιβαλλοντική αδειοδότηση του ανωτέρω έργου.
4. Την από 18-02-2013 αναρτητέα στο διαδίκτυο απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Κ.Α.Π.Ε.) από την οποία προκύπτει ότι το αίτημα χρηματοδότησης με αρ. Πρωτ. Ε.Φ.Δ. ΚΑΠΕ 142/12-12-2011 (ΑΡ ΠΡΩΤ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 54751/10-12-2011) απορρίπτεται λόγω μη εκπλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα και συγκεκριμένα λόγω μη τήρησης των ελαχίστων /μεγίστων αποδεκτών όρων προϋπολογισμού. (Προϋπολογισμός αιτήματος δικαιούχου : 2509200 ευρώ)
Στη συνέχεια αναφέρει η ανωτέρω απόφαση ότι δεν αξιολογήθηκε ως προς την πληρότητα ( Α΄ Φάση Αξιολόγησης ) και βέβαια ούτε ως προς τις ομάδες κριτηρίων ( Β΄ Φάση Αξιολόγησης ).
5. Με το από 31-05-2012 με αρ. Πρωτ.25900 έγγραφο του Δήμου Σπάρτης υποβάλλεται προς το ΚΑΠΕ υποβολή 1ου Ε ιδικού Προϋπολογισμού για την με αριθ. 54751/10-12-2011 αίτηση χρηματοδότησης στο Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «προστασία ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και αστικές μεταφορές – αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής – ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» ποσού 5.719.500,00 ευρώ.
Υπάρχουν και άλλα έγγραφα καθώς και πρόταση ολόκληρου του έργου στην Διεύθυνση Μεγάλων έργων του Υπουργείου.
Επειδή εξ όλων των ανωτέρω προκύπτει ότι ο κ. Δήμαρχος, όπως έχει πράξει και στο παρελθόν, δεν λέει την αλήθεια ενώπιον του Σώματος αποχωρούμε από τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα καθορίσουμε την περαιτέρω στάση μας σε σχέση με τον κ. Δήμαρχο.
Σπάρτη, 29-1-2018
Για τους ΕΝΩΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ
Ο Επικεφαλής
Σταύρος Αργειτάκος